Brief VWS over vereenvoudiging indicatiestelling AWBZ

Staatssecretaris Veldhuijzen Van Zanten – Hyllner heeft enkele maatregelen genomen om de indicatiestelling voor de AWBZ te vereenvoudigen, zo is te lezen in een zojuist verschenen brief van haar hand.

Een van de wijzigingen betreft de geldigheidsduur van indicatiebesluiten: bij stabiele cliënten wordt deze termijn opgerekt van 5 naar 15 jaar.

Grootste wijziging voor de (intramurale) ouderenzorg is dat het CIZ voortaan de ingediende indicatie-aanvraag zonder toetsing overneemt.

Een paragraaf uit de brief:

Bij ouderen die zich gedwongen zien om ‘huis en haard’ te verlaten, is de noodzakelijke zorgzwaarte soms zodanig hoog dat, ondanks het benutten van alle mogelijkheden voor zorg thuis, een opname in een instelling als enige optie onvermijdelijk is geworden. Ik heb daarom besloten dat de zorg voor mensen van tachtig jaar en ouder, die in de thuissituatie ook niet meer met (extra) zorg en ondersteuning uit de voeten kunnen of die al in een instelling verblijven, straks alleen nog maar door het CIZ hoeft te worden geregistreerd. Dit geldt voor zowel de eerste als voor de vervolgaanvragen voor langdurig verblijf (zorg in nature) als de zorgzwaarte wijzigt. Een uitzondering is Zorgzwaartepakket 09 VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging.

Concreet betekent dit dat alle toegelaten AWBZ-zorgaanbieders, waar de opname van deze specifieke categorie van cliënten is beoogd, met ingang van 1 oktober 2011 de mogelijkheid krijgen voor deze cliënten op zorginhoudelijke argumenten en aan de hand van de vigerende regels objectief te toetsen of langdurig verblijf AWBZ (zorg in natura) geïndiceerd is en welk Zorgzwaartepakket (ZZP) daarbij geleverd moet worden. U doet daarvan melding aan het CIZ en maakt daarvoor gebruik van de digitale aanmeldfunctionaliteit (AF) van het CIZ. Daarbij zal tegelijkertijd het aantal vragen in de digitale AF om tot het juiste ZZP te komen sterk worden teruggebracht. In combinatie met het daadwerkelijk gebruik door u van de digitale AF zal sprake zijn van de door mij beoogde en door de sector verlangde vereenvoudiging en versnelling van het proces van indicatiestelling AWBZ.

Het CIZ zet de uitkomst met betrekking tot de specifieke groep van tachtig plussers zonder inhoudelijke beoordeling of toetsing om in een formeel indicatiebesluit en stuurt een indicatiebericht in de AZR-standaard naar het zorgkantoor. Voor de duidelijkheid: het CIZ blijft het formele indicatiebesluit afgeven, maar doet dat op basis van uw indicatiemelding.

De door het CIZ uitgevoerde BOPZ-toetsing blijft bestaan. Het CIZ zal tevens periodiek een steekproefsgewijze controle uitvoeren op de aangevraagde indicaties. Organisaties komen dus niet weg met onterechte hogere aanvragen. Bovendien benadelen alle onterechte aanvragen, de terechte aanvragen, want onderaan de brief is nog te lezen:

Mocht uit de monitor blijken dat niettemin toch sprake is van een onverklaarbare toename van het aantal indicaties c.q. een niet te verklaren oplopende zorgzwaarte dan zal ik mij op maatregelen moeten bezinnen.

Goed onderbouwen wat we doen en dat extra inzet van zorg en professionals wel degelijk nodig is, blijft dus belangrijk!

De volledige brief is te downloaden via de website van VWS.