Master of Advanced Nursing Practice

De masteropleiding tot nurse practitioner aan de Fontys Hogeschool in Tilburg

Verpleegkundig specialist/ Nurse practitioner in het verpleeghuis

Om als nurse practitioner te kunnen werken in het verpleeghuis, moet je de opleiding tot master of advanced nursing practice (MANP) hebben afgerond. Je mag jezelf dan “verpleegkundig specialist” noemen. Dit is een beschermde titel, waarvoor je jezelf dient in te schrijven in het BIG-register voor verpleegkundig specialist. De registratie is gebonden aan een van de vier specialismen te weten:

  • Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
  • Acute zorg bij somatische aandoeningen
  • Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
  • Chronische zorg bij somatische aandoeningen
  • Geestelijke gezondheidszorg

Als nurse practitioner in het verpleeghuis is het specialisme “chronische zorg bij somatische aandoeningen” het meest passend (zie ook de website: www.verpleegkundigspecialismen.nl).

Gedurende de opleiding lever je bewijslast aan waaruit blijkt dat je de competenties beheerst die passen bij dit deelgebied. De competenties voor verpleegkundig specialisten vind je terug in het competentie-profiel van verpleegkundig specialist uit 2008.

Ontstaan van de functie nurse practitioner binnen het verpleeghuis

De afgelopen jaren kregen artsen door een groeiende vraag naar medische zorg en een verminderd aanbod aan artsen steeds minder tijd voor de patiënt. Om bij deze groeiende vraag aan zorg de kosten in de hand te houden zonder de kwaliteit van zorg aan te tasten, bleek het noodzakelijk om cure en care meer op elkaar af te stemmen. Verpleegkundigen kunnen ingezet worden om taken van de artsen over te nemen. Deze herschikking van taken biedt verpleegkundigen nieuw loopbaanperspectief.

Wettelijk kader

Het ministerie van VWS bekrachtigde in 2006 de instelling van het onafhankelijke College Specialismen Verpleegkunde. Het College kreeg de taak mee specialismen te benoemen met bijbehorende opleidingseisen en eisen te formuleren voor de registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten en de erkenning van opleidingsinstellingen en opleiders.

In februari en juni 2009 heeft dit geresulteerd in de wettelijke erkenning van de vijf, hier boven genoemde verpleegkundig specialismen.

Duur en toelatingsvoorwaarden van de opleiding MANP

De opleiding tot nurse practitioner aan de Fontys Hogeschool in Tilburg duurt 2 jaar. Het minimale opleidingsniveau om toegelaten te worden is HBO-verpleegkunde. Andere toelatingscriteria zijn: minimaal 2 jaar werkervaring als HBO-verpleegkundige en het beheersen van de Nederlandse en Engelse taal (vakliteratuur is vaak in het Engels en ook enkele boeken).

Tijdens de opleiding heb je een dienstverband van minimaal 32 uur als nurse practitioner in opleiding.

Studiebelasting

Naast de vereiste 32 uur praktijkstage/werken per week, wordt een studiebelasting van ongeveer 20 uur per week geadviseerd. De lesdagen worden gegeven in Tilburg in blokken van 2 dagen per 3 weken.

Inrichting van de opleiding

De opleiding is ingedeeld in de onderdelen: Klinisch Handelen, Kennisontwikkeling en Onderzoek en Verpleegkundig Leiderschap.

Bij klinisch handelen komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:

  • Lichamelijk onderzoek en interpretatie.
  • Medische en verpleegkundige anamnese, diagnose stellen en een medisch en verpleegkundig plan maken en in gang zetten, klinisch redeneren, statusvoering en codering.
  • Inhoudelijke kennis over hart, longen, buik, psychiatrische ziektebeelden, bloedwaarden en ander onderzoek.
  • Medicatie.

Het onderdeel kennisontwikkeling en onderzoek geeft inzicht in het interpreteren en gebruiken van wetenschappelijke kennis. De verschillende vormen van onderzoek komen aan bod en je leert hoe je kunt zoeken naar nieuwe evidence based informatie. Daarnaast zul je in het tweede jaar zelf een onderzoek opzetten en uitvoeren, als onderdeel van je afstuderen.

Verpleegkundig leiderschap geeft inzicht in je eigen professioneel handelen in de praktijk. Je krijgt handvaten om jezelf en je eigen functioneren kritisch te bekijken en aan te passen. Je leert wat leiderschap precies in houdt. Onderwerpen die daarbij intensief aan bod komen zijn: zelfreflectie, teamrollen, sterkte-zwakte analyse, gesprekstechnieken, omgaan met weerstanden, netwerken en veranderingsprocessen. In deze lessen wordt steeds aan de hand van praktijkvoorbeelden geoefend met nieuw gedrag.

Begeleiding tijdens de opleiding binnen De Zorgboog

In de praktijk heb je gedurende de opleiding twee leermeesters. Een specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist of een andere functionaris die deze taak kan vervullen. Je maakt een stagewerkplan, wat door je leermeesters en door een docent van de opleiding wordt bekeken op inhoud in relatie tot de verwachte competenties. Gedurende je praktijkleren verzamel je bewijslast voor de wijze waarop je aan je leerproces hebt gewerkt en voor de competenties die je hebt behaald. Aan het eind van elk jaar gebruik je dit portfolio om je leerresultaten te illustreren. Tussentijds zijn er voortgangsgesprekken en tussenevaluaties.

Begeleiding vanuit de opleiding

Binnen de opleiding wordt gewerkt met huiswerkgroepen van medestudenten. Hierin kun je samen aan opdrachten werken, met elkaar oefenen en elkaar ondersteunen. Er worden coachingsgroepen gevormd, waarin problemen die je tijdens je beroepsuitoefening/leerproces tegenkomt, worden besproken met de action learning methode.

Toetsen

Tussentijds worden de verschillende onderdelen getoetst door middel van schriftelijke toetsen, assessments, portfolio-opdrachten en case-studies. Het eerder genoemde onderzoek is ook een onderdeel van het afstuderen, samen met het maken van een manifest en je praktijkbeoordeling.

Kosten

Alle studiekosten worden door de werkgever vergoed. Wel zijn er regels voor terugbetaling als je de gestelde periode na afronding van de studie niet vol maakt.

Behalve de boeken van de literatuurlijst krijg je studiemateriaal als blokboeken en literatuur digitaal via de portal van de Fontys hogeschool. Je kunt deze zelf downloaden en printen via je eigen E-adres op de portal van de opleiding.

Kijk voor meer informatie over de opleiding op de website van Fontys: Master of Advanced Nursing Practice.

Lees hier meer over de ervaringen van onze verpleegkundig specialisten.

Leer hier meer over FIRE, het wetenschappelijk onderzoek waaraan onze verpleegkundig specialisten deelnemen.

Lees hier een impressie van de presentatie van het manifest van Hanneke en Miriam: Verpleegkundig Specialist in het verpleeghuis.