SFMPC

De afkorting SFMPC staat voor de verschillende deelgebieden, die allemaal samen het hele systeem van en rondom een client vormen. Wat valt er nu onder welk deelgebied, een overzicht:

S: Somatisch

Pijn
Oedeem
Verblijfscatheter (problemen met)
Ademhalingsproblemen
Verminderde inspanningstolerantie
Tonusstoornis
Contracturen
Voedingstoestand
Vochthuishouding
Instabiele bloedsuikerspiegels
Obstipatie
Diarree
Incontinentie (urine / faeces)
Kauw / slikstoornissen
Gebitsproblemen
Stemstoornis
Gevaar voor letsel
– valrisico
– risico op verwonding
– bloedingsneiging
Medicijngebruik

F: Functioneel (A: ADL)

Beperking persoonlijke verzorging
– eten en drinken
– wassen (onder / boven) uiterlijke verzorging
– kleden (onder / boven)
– handhaving continentie / toiletgang
Beperking gezondheidshandhaving
– regelen medicatie
– stomazorg
– catheteriseren
– insulinetoediening
– huid- en wondverzorging
– slaap- en rustgewoonten
Beperking houdingshandhaving
– zitten
– staan (statisch / dynamisch)
Beperking houdingsverandering
– lig / lig (bedmobiliteit)
– zit / staan zit / zit
Beperking lichaamsbeweging
– reiken
– grijpen
– manipuleren
– bukken
– knielen
Beperking voortbeweging
– lopen binnen
– lopen buiten
– traplopen
– gebruik loophulpmiddelen
Beperking huishoudelijke activiteiten
– inkopen doen
– maaltijden bereiden
– zorg voor de omgeving
– zorg voor de kleding
Beperking beheer administratie / financien
Beperking gebruikcommunicatiemiddelen
Beperking gebruik eigen of openbaar vervoer

M: Maatschappelijk

Immaterieel
Mantelzorg / relatieproblemen
Verwerkingsproblemen familie / relatie
Beperkte sociale contacten
Beperkt in het vinden van een dagbesteding / dagstructuur
Inadequate sociale interactie
– omgaan met zorgverleners
– omgang met medecliênten
– Religie / levensbeschouwing
Problemen ten aanzien van overplaatsing
– naar eigen woning
– naar andere woonomgeving definitieve plaatsing in zorginstelling
Materieel
Woning / woonomstandigheden
Professionele zorg (thuiszorg, dagzorg, dagbehandeling)

P: Psychisch

Bewustzijnsstoornissen
Cognitieve stoornissen
– geheugen (kort / lang)
– concentratiestoornissen
– oriêntatiestoornissen (tijd, plaats, persoon)
– apraxie
Adaptatieproblemen
– inadequate verwerking
– probleemvermijding
– probleemontkenning
Gedragsproblemen
– decorumverlies
– façadegedrag
– agressie
Stemmingsproblemen
– angst
-hallucinatie / wanen
– depressie
Slaapstoornissen
– inslaapstoornis
-doorslaapstoomis
– omkering dag / nachtritme
Motivatie problemen
Persoonlijke waarden
– wilsbeschikking
– gestoorde rolvervulling
– verstoord zelfbeeld
Psychofarmacagebruik
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Zingeving
Geborgenheid / intimiteit
Acceptatie van en omgaan met ziekte en achteruitgang
Problemen met rouwverwerking

C: Communicatie

Visusbeperking
Beperking communicatieve interactie
– taal (spreken, schrijven, lezen)
– non verbale communicatie
– spraak
– gehoor
– begrijpen

Meer informatie over probleemgericht werken kun je vinden in het boek: Functionele Geriatrie, door Cees Hertogh.

Terug naar: Zorgplan